Política de privacitat

INFOSELF GROUP, es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixen a aquesta web. L’ús de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en aquesta. Si us plau, tingui en compte que encara que puguin haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la nostra web i no a les d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. INFOSELF GROUP*, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Política de Privacitat INFOSELF GROUP, es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixen a aquesta web. L’ús de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en aquesta. Si us plau, tingui en compte que encara que puguin haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la nostra web i no a les d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. INFOSELF GROUP*, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.
1. Dret d’informació: En virtut de lo establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, INFOSELF GROUP* (des d’ara INFOSELF), informa a l’usuari d’aquest espai web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per les societats que formen INFOSELF GROUP* i sota la seva responsabilitat.
2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides per mitjà de la nostra pàgina web, seran recollides amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i d’oferir-li els nostres serveis informàtics i de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions comercials, així com per gestionar la nostra relació comercial i/o contractual o qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. En cas que rebrem un CV tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per la selecció de personal. Informem que aquest procés pot necessitar l’accés de tercers col·laboradors d’INFOSELF. En el cas de no voler que aquests tercers tinguin accés a les dades del CV per finalitats indicades anteriorment, ens ho haurà de comunicar en el mateix enviament del CV.
3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. En el cas de que l’usuari comuniqui les dades personals d’un tercer, respondrà davant d’aquest de l’obligació d’informació establerta en l’art. 5.4 de la LOPD i de les conseqüències de no haver-lo informat.
4. Consentiment de l’usuari: L’acceptació d’aquesta política de privacitat, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades recollides mitjançant la nostra pàgina web per la finalitat abans descrita, així com per l’enviament de newsletters, comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre la nostra empresa i els nostres productes i serveis.
5. Cessions: INFOSELF, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. En aquest sentit, el compliment de la Llei 25/200/ de 18 d’octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicació, s’informa a l’usuari de què INFOSELF conservarà les dades de tràfic, requerides per llei, generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com en el seu cas, els comunicarà als organismes competents quan es donin les circumstàncies previstes en la llei. En qualsevol altre cas sempre es sol·licitarà autorització prèvia de l’afectat.
6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, per escrit i còpia del DNI dirigit a INFOSELF, amb domicili a Pla de Salt, 20, 17190, Salt, per comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referencia LOPD o a la adreça de correu electrònic group@infoself.com
7. Mides de seguretat: INFOSELF l’informa de que adoptat les mides tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mida de el possible, l’accés no autoritzat, robo, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, INFOSELF, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.
9. Cookies: INFOSELF, pot utilitzar cookies per a gestionat la navegació per la seva pàgina web. L’usuari autoritza expressament la seva utilització per la finalitat anterior. Així mateix, l’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la seva instal·lació. Aquest fet pot provocar restriccions en les prestacions de navegació del lloc web d’INFOSELF. Llegeixi la nostra política de cookies per a més informació.
10. Tractament per compte de tercers: En aquells casos en què alguna de les societats que formen INFOSELF GROUP*, hagin d’accedir i/o tractar dades de caràcter personal dels que són responsables els seus clients per l’adequada prestació dels serveis contractats, ho farà en qualitat d’encarregada del tractament de conformitat amb lo establert a l’article 12 de la LOPD i concordants del Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD). En aquests casos l’accés i/o el tractament de les dades personals es realitzarà d’acord amb els següents termes:
• INFOSELF únicament procedirà al tractament de les dades seguint les instruccions del client sense que pugui tractar-les amb una finalitat diferent de les que son objecte els serveis contractats, o de qualsevol altre forma que suposi un incompliment de les instruccions expresses que el client li proporcioni.
• INFOSELF es compromet a no revelar, transferir, cedir o d’altre forma comunicar els fitxers o dades en aquests continguts, sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics, paper, etc., a cap altra persona física o jurídica ni tan sols per la seva conservació, sense previ consentiment del client.
• El client autoritza a INFOSELF, en qualitat d’encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, part dels serveis contractats en aquells casos en que sigui necessari, respectant en tot moment la normativa de protecció de dades de caràcter personal. INFOSELF comunicarà al client les dades d’identificació de l’empresa subcontractada abans de procedir a la subcontractació, no obstant el client podrà dirigir-se a INFOSELF en qualsevol moment per conèixer les dades d’identitat de les entitats subcontractades que en tot cas actuaran amb conformitat amb la normativa de protecció de dades, amb els termes previstos en els serveis contractats i prèvia formalització amb INFOSELF d’un contracte d’accés a dades per la prestació de serveis, en els termes previstos en els articles 12 de la LOPD i 20 del RDLOP.
• INFOSELF en compliment de l’article 10 de la LOPD s’obliga a mantenir el secret professional respecte de les dades de caràcter personal als que hagi d’accedir i/o tractar amb el fi de complir amb els serveis contractats, tant durant com amb posterioritat a la finalització dels serveis. INFOSELF només podrà permetre l’accés a les dades a aquells empleats, expressament autoritzats, que tinguin la necessitat de conèixer-los per la prestació dels serveis contractat i que estaran vinculats pel deure de secret i seran informats respecte a les seves obligacions i de les infraccions establertes per la legislació vigent en la matèria.
• INFOSELF garanteix com a mínim, per tots els seus tractaments i/o accessos a dades de caràcter personal, l’adopció de les mides de seguretat de nivell bàsic indicades en el Títol VII del RDLOP, així com qualsevols altres que li foren impostes, d’índole tècnica i organitzatives, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Serà obligació del client indicar expressament a INFOSELF la necessitat d’adoptar mesures de seguretat mitjana i/o alta en el tractament de les dades de caràcter personal de les que el client n’és el responsable.
• INFOSELF garanteix que un cop realitzada la prestació contractual, retornarà o destruirà les dades de caràcter personal, així com els suports físics que emmagatzemin dades personals, al client. No obstant això, aquelles dades en les quals la seva conservació resulti necessària per a la satisfacció d’obligacions legals, es bloquejaran durant el període que procedeixi i se suprimiran un cop finalitzat el termini corresponent.
• En cas de què INFOSELF destini les dades a altres fins, els comuniqui o utilitzi incomplint les condicions dels serveis contractats, serà considerat responsable del tractament, responent a les infraccions en què hagués incorregut personalment.
• El client garanteix a INFOSELF que les dades de caràcter personal han estat obtingudes observant les prescripcions legals establertes a la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal. INFOSELF no es fa responsable de l’incompliment, per part del client de les obligacions derivades de la LOPD i normativa vigent a la part en què a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb l’execució dels serveis contractats o amb qualsevol altra relació comercial amb INFOSELF.
11. Actualització de la Política de Protecció de Dades: INFOSELF GROUP*, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través de la web i com la fem servir.

INFOSELF GROUP està format per Infoself Girona, S.L, Infoself Sistemes, S.L, Infosoft Girona, S.L. i Infoself Olot, S.L